ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုႀကီးကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား အနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာက္ပါ အခ်ိန္တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကာလတြင္ ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မွုမ်ားအား ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၁၉၉၇

ထုပ္ပိုးမွုစက္ရံု တည္ေဆာက္ ရင္းႏွီးခဲ့သည္။ ေကာမက္ ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာ ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသစ္မ်ား စတင္ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ ေတာင္သူ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈

ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မွဳ စတင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သီႏွံကာကြယ္ေရး ပစၥည္းေရာင္းအား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ပထဦးဆံုး ရရွိခဲ့သည္။ Research and Development (R&D) အဖြဲ႔အား စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ ၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၂၀၀၀

ရန္ကုန္စက္မွဳဇုန္တြင္ ျပန္လည္ ထုတ္ပိုးမွဳစက္ရံုသစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သုေသသန အဖြဲ႔တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ေပါင္း ၅၀ ရွိလာခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးမွု ကြန္ယက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃

အရည္အေသြးျမင့္ စပ္မ်ိဳး မ်ိဳးေစ့မ်ား တင္သြင္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ဧရာဝတီ မ်ိဳးေစ့ ကုမၸဏီ ကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅

ဂ်ာမဏီရွိ ဖာတီဗာမွ complex ေျမၾသဇာျဖစ္ေသာ ကမၻာေက်ာ္ ႏိုက္ထရိုေဖာ္စကာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ စီးပြားျဖစ္ ေျမျပန္႔လိေမၼာ္စိုက္ခင္း အား အဆင့္ျမင့္ ေရေပးေဝမွဳ စနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇

ျမန္မာျပည္ရွိ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ပိုးသတ္ေဆးေဖ်ာ္ စက္ရံုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပိုးသတ္ေဆးအား PET ပုလင္းျဖင့္ ကို္ယ္တိုင္ ထုတ္ပိုးမွုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈

ပုိးသတ္ေဆးခဲ ထုတ္လုပ္သည့္ စနစ္အား တည္ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Carbofuran ႏွင့္ Chlorpyrios Granules အာထုတ္လုပ္ေသာ ပထမဦးဆံုး ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ Stream granulation နည္းပညာ သံုး ကြန္ေပါင္း ေျမၾသဇာစက္ရံုႏွင့္ ပုဂၢလိက ပိုင္ Gas Chromatography (GS) အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေျမၾသဇာ ဓာတ္ခြဲခန္းကို တည္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂

ေတာင္သူမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ မဟာ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄

ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္ယႏၱယားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ကာလရွည္ အရစ္က် အေၾကြးဝယ္ စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ နာမည္ေက်ာ္ TAFE ထြန္စက္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သီးသန္႔ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္ယႏၱယားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ကာလရွည္ အရစ္က် အေၾကြးဝယ္ စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ TAFE ထြန္စက္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သီးသန္႔ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

  • ၁၉၉၇
  • ၁၉၉၈
  • ၂၀၀၀
  • ၂၀၀၃
  • ၂၀၀၅
  • ၂၀၀၇
  • ၂၀၀၈
  • ၂၀၁၀
  • ၂၀၁၂
  • ၂၀၁၄

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs