ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ တုိက္ရိုက္ပါဝင္ပါက္သက္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ႏိုင္ငံ GDP ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ရိွ ၿပီး တင္ပို႕ကုန္ဝင္ေငြမ်ား၏ ၂၀% အထက္ရိွပါသည္။ အဓိကေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္နီးကပ္စြာရိွျခင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝစြာရိွျခင္း၊ ႏွင့္ မတူညီေသာ ရာသီဥတု မ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခန္းက႑ အေနျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ လယ္သမားမ်ားကိုအေလးထားေသာ၊ အက်ိဳးျပဳေစေသာ ၊ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး တန္ဖိုးကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စံျပ လုပ္ငန္းျဖစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးွဆံုးက႑တြင္ ပါဝင္ေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့မွဳေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစရိွသည့္ အေရးပါလွေသာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားကို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ေျပာင္းလဲေစမည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ မွ ယံုၾကည္ပါသည္။ 

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs