စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေတာင္သူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးျခင္း - ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ၿပီး ကုန္ပစၥည္းရရွိ ႏိုင္မွု၊ သီးႏွံပိုးမႊားမ်ား က်ေရာက္မွု၊ ကုန္ပစၥည္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ထုတ္လုပ္သည္ကို ေျခရာခံ ႏိုင္မွဳ ႏွင့္ အျခား supply chain က႑မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Blue Number Initiative အစီအစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေသးစားေတာင္သူမ်ားအား လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ အားေပး ကူညီလ်က္ရွိပါသည္။ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္တည္ေထာင္ျခင္း အႏၱိမ ပန္းတိုင္၏ ေမာင္ႏွင္မွုျဖင့္ ယခင္က မျမင္ေတြ႔ရေသာ ေတာင္သူမ်ား ယခုအခါတြင္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာရ ပါသည္။ ကဲ့သို႔စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ အေသးစားေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ရည္ရြည္ျခင္းျဖစ္သည္။ Learn more here.

ပူးတြဲနည္းပညာ - ပူးတြဲနည္းပညာတြင္ အလုပ္သမားစရိတ္ေလ်ာ့ခ်မွု၊ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမွဳကို ထိန္ခ်ဳပ္မွုႏွင့္ သီးႏွံအထြက္တိုးေစေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုးပါဝင္သည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ TAFE ထြန္စက္ႏွင့္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေတာင္သူမ်ားအား ကာလရွည္အေၾကြးစံနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ကာလတုိ ငွါးရမ္းအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးမတည္ႏိုင္မွဳႏွင့္ ေရတို ငွါးရမ္းႏိုင္မွုမ်ားမ်ားအေပၚတြင္ TAFE ထြန္စက္မ်ားကို သီးသန္႔ အထူးျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိသည္။ စက္မွဳလယ္ယာစနစ္၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ drone နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔လည္းပါဝင္သည္။ 

မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မွုစနစ္ - NearMe ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားစနစ္ တစ္ခုလံုး ႏွင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္ေစ ႏိုင္သည္။ စနစ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အက်ိဳးတူ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု သည္ အေသးစားေတာင္သူမ်ားအတြက္ အထူးေစ်းေကာင္းရရွိေစမည့္    ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဝယ္ေတာ္ မ်ားအားေရြးခ်ယ္ ရွာဖြယ္လွ်က္ရွိသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs