သီးႏွံအာဟာရ

သီးႏွံအာဟာရ

အပင္ေကာင္းၿပီး အထြက္တိုးႏိုင္ဖို႔ သီးႏွံအာဟာရသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမၾသဇာသံုးစြဲမွုနည္းေနေသးသည္။ ယူရီးယား ႏွင့္ အျခားရိုးရိုးေျမၾသဇားမ်ား ကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာမွာ အစပ်ိုဳးခါစပင္ရွိေသးသည္။ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီမွ K+S ႏိုင္ထရိုဂ်င္ ျဖင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ ႏိုက္ထရိုေဖာ္စကာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုက္ထရိုေဖာ္စကာသည္ သီးႏွံအာဟာရအတြက္ စံတစ္ခုအျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္း သစ္သီးမ်ားႏွင့္ အသီးအရြက္မ်ား စိုက္ပိ်ဳးရာတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေျမၾသဇာျဖစ္သည္။ 

ေတာင္သူမ်ား၏ ျမင့္တက္လာေသာ ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ ဝယ္လိုအားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ပထမဦးဆံုး Steam Granulation နည္းပညာသံုးကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုကို ၂၀၁၀ တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေကာမက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ မ်ာကို သစ္သီးအပါအဝင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ စပါးႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု အစရွိေသာ သီးႏွံအမ်ိုးမ်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ေကာမက္သည္ ယေန႔ သီးႏွံအာဟာရ ေစ်းကြက္တြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္း၏ သေဘာသဘာဝအရ ေျမၾသဇာ စီးပြားေရလုပ္ငန္းတြက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမွာ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းသို႔ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္  ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မိမိတို႔၏ ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံု အနီးတြင္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစုသည္ ကုန္အ     မွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိသည္။


© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs