သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား

သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား

စပ္မ်ိဳး မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၏ ေအာင္ျမင္မွုကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ဧရာဝတီမ်ိဳးေစ့ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္သူမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို အဓိကထားလုပ္ ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ 


ကမၻာ႔ထိပ္တန္း မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ေျမ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမွုရွိေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စိုက္ကြင္း အတြင္း နည္းစနစ္က်က် စမ္းသပ္မွဳမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းစတင္ မျဖန္႔ျဖဴးမွီ ဦးစြာျပဳလုပ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေျပာင္း ႏွင့္ စပါး စပ္မ်ိဳးမ်ား ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္းျဖစ္ သီးႏွံမ်ိဳးဗီဇေကာင္း မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ရန္ မၾကာေသးမွီက လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ပြားလုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ စပါး ႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု တို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs