ေမွာ္ဘီစိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း

ေမွာ္ဘီစိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေမွာ္ဘီစိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ထုတ္လုပ္မွဳစီမံကိန္းႀကီး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  IFC Convertible instrument မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ အဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး IFC ၏အဆုိျပဳႏုိင္ငံတာကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စီမံကိန္းမွ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

ကမာၻတြင္ စုိက္ပိ်ဳးေရးနည္းပညာ အတိုးတက္ဆံုးေဒသမ်ား၌ အသံုးျပဳေနသည့္ သီးႏွံကာကြယ္ေရးေဆး ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္မွဳနည္းစဥ္ ၅ မ်ိဳး အား ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ထုတ္လုပ္မွဳစီမံကိန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ သြင္းကုန္မ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ တည္တံ့ႏိုင္မွုတို႔ကို ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄ငး္အျပင္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ သြင္းအားစုမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမွာ္ဘီစိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုထုတ္လုပ္မွဳစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းေစမည့္ စနစ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားေလးထုထဲသို႔ မထုတ္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွထုတ္ေသာ စြန္႔ပစ္အရည္မ်ား အႏၱရာယ္ ကင္းေစရန္ ကမၻာ့အဆင့္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ သန္႔စင္သည့္စနစ္မ်ား ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
မီးရႈိ႕ေလာင္ကြ်မ္းသန္႔စင္စက္၏ အခုိးအေငြ႔ထြက္ရွိမႈႏႈန္းအား Myanmar National Emission လမ္းညႊန္ခ်က္စံ ႏွင့္ IFC EHS  လမ္းညႊန္ခ်က္စံ တုိ႔ျဖင့္ ႏႈင္းယွဥ္ထားမႈအား ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

မီးရႈိ႕ေလာင္ကြ်မ္းသန္႔စင္စက္ႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ထုတ္လုပ္မႈ စနစ္အေသးစိတ္အား ဤေနရာမွ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ေလ့လာရယူႏုိင္ပါသည္။

lensMIC approval documentation (ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္)
lensEmergency Response Plan (အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္အစီအမံမ်ား)


ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု အေနျဖင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ အခမ္းအနားမ်ား ကို ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး ေမွာ္ဘီစက္ရံုသစ္ႏွင့္ ပါက္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား သိရိွလိုသည္မ်ား ကို လည္း ေျဖဆိုေျပာၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစု၏ မၾကာေသးမီ က ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အသိပညာေပး သင္တန္းကို ဤေနရာတြင္  ဝင္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသိပညာေပး သင္တန္း ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ  ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

 

ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆး ေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္မည္႕ စက္ရံု ႏွင့္ ပါက္သက္ၿပီး စက္ရံုအနီးေနထုိင္သူမ်ား ႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသူမ်ား၏ သိရိွလိုသည္မ်ား နွင့္ စိုးရိမ္သည္မ်ားကို တင္ျပႏုိင္မည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေစာင့္ၾကည္႕ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕အစည္း ကို လည္း တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ေကာ္မတီ မွ စက္ရံုႏွင့္ ပါက္သက္၍သိရိွလုိသည္မ်ား ကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆး ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္မည္႕ စက္ရံု ေစာင္ၾ့ကည္႕ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္း အေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရွဳေလ့လာႏုိင္ပါသည္။


သိရိွလိုသည္မ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း


သိရိွလုိသည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည္႕ေရးေကာ္မတီ ကို ေမးျမန္းနိိုင္သည္႕ အျပင္ ေမွာ္ဘီ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆး ေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္မည္႕ စက္ရံု နွင့္ ပါက္သက္၍ သိရိွလုိသည္မ်ား ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ကို ေမးျမန္းလိုပါက

HAIC Community Support Group on Facebook တြင္ မက္ေဆ့ ပို႕၍ လည္းေကာင္း
Google Group တြင္ မက္ေဆ့ ပို႕၍ လည္းေကာင္း
လုပ္ငန္းစု၏ 
Forum ဝက္ဆိုက္ဒ္ ေပၚတြင္ Register လုပ္ ၍ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs