ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မွဳ

ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မွဳ

ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မွဳ အခန္းက႑သည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းအထိ အစီအစဥ္မ်ား ေရးစြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုႀကီး အေနျဖင့္ အက်ိဳးရွိဆံုး ထုတ္လုပ္မွု ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမွု နည္းလမ္းမ်ားကို အၿမဲရွာေဖြေလ့လာလွ်က္ရွိပါသည္။ 

ပီတိျပည့္စံုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ တင္သြင္းထုတ္လုပ္မွဳ နည္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
 ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးမွု အပိုင္း ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္  အေရာင္း အမွန္း ျပည့္မွီေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ပီတိျပည့္စံု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္၍ ေတာင္သူမ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ကဲ့သို႔ အရည္အေသြး ေကာင္းၿပီး ေတာင္သူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရ ျခင္းမွာ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ထုတ္ပိုးမွဳအဆင့္ထိ  ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အဆင့္တိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ပစၥည္းႏွင့္ နည္းနာမ်ားျဖင့္ ျပည္တိျပည့္စံု ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႔မွ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီ အေသးစိတ္ ဂရုတစိုက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။


ပီတိျပည့္စံုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမ ဦးဆံုး Gas Chromatography ႏွင့္ NPK analysis တို႔ပါဝင္ေသာ  ပုဂၢလိက ပိုင္ဓာတ္ခြဲခန္း ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဓာတုသြင္းအားစုမ်ား ႏွင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားအားလံုးကို  အာမခံစံခ်ိန္စံညႊန္းွရွိမရွိ အေသးစိတ္ စဥ္ဆက္မပ်က္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ပီတိျပည့္စံုကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ခိ်န္မွစ၍ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား ျပဳလုပ္ေဆာင္  ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပီတိျပည့္စံု ကုမၸဏီမွ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO 9001:2008 Quality Management System လက္မွတ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs