အေသးစားေခ်းေငြ

အေသးစားေခ်းေငြ

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ မဟာၾသဘာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ျပနာမ်ားကို ေခ်းေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူ ေသာ ေငြျပန္လည္ ေပးေခ်မွု စနစ္ျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။


မဟာၾသဘာ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္း

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ ေငြေၾကးလိုအပ္မွဳျပနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မဟာၾသဘာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မဟာအေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္း သည္ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ ကြန္ယက္ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံျဖစ္သည္။


lens၂၀၂၁ခုႏွစ္တြင္ မဟာ ရံုးေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ရံုးခြဲေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ ပါသည္။

lensအေျခခံအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာေသာေၾကာင့္ အြန္လိုင္း နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

lensေစ်းကြက္ကြန္ယက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အေကာင္ဆံုးအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ မဟာၾသဘာမွ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

lensေခ်းေငြခ်ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေသးစိတ္သံုးသပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs