ေခတ္သစ္ လယ္ယာက႑

ေခတ္သစ္ လယ္ယာက႑

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ စီးပြားျဖစ္ လိေမၼာ္ၿခံကို ရန္ကုန္မွ ကီလိုမီတာ၂၀ ခန္႔အကြာရွိ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ေခတ္သစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား သံုးစြဲၿပီး ေျမဧက ၄၀ ခန္႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားသည္  လိေမၼာ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရ အတြက္ မသင့္ေတာ္ ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ၾသဘာအေနျဖင့္ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုမ်  ေခတ္မွီ ေျမျပန္႔ လိေမၼာ္စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာကိုအသံုးျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္ လတ္ဆတ္ေသာ လိေမၼာ္သီး ၂ သန္းခန္႔ကို ထုတ္လုပ္ လွ်က္ရွိသည္။ ထို ရန္ကုန္လိေမၼာ္ၿခံသည္ မိမိတို႔ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုႀကီး၏ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားဖြယ္ရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္  ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ စိုက္ကြင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး  သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေျချပဳ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းစင္တာမ်ား ကို အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေတာင္သူမ်ားအားမိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။ 

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs