သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွုအျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တို႔ကို ျမင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းစုတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွု ေပါင္း မ်ားစြာရွိေပသည္။ ေတာင္သူအေျချပဳ ၾသဘာ၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳ အရည္ အေသြးမွာ အာရွအဆင့္မွီျဖစ္ေပသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားစနစ္တက် ထုတ္လုပ္ဖန္တီး ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်၊ အႀကံေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုႀကီးတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သုေသသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး(R&D) အဖြဲ႔ရွိသည္။

 

သရုပ္ျပ စိုက္ခင္းမ်ား

သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ သရုပ္ျပစိုက္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ကြန္ယက္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသရုပ္ျပစိုက္ခင္းမ်ား သည္ ျမန္မာ့ ၾသဘာ၏ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑ကိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိ႒ါန္ကိုေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာသီးႏွံွထုတ္ကုန္စြမ္းအားတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွဳတြင္ အဓိက က်ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

 သရုပ္ျပ စိုက္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ သီးႏွံအလိုက္သံုးစြဲသင့္ေသာ သြင္းအားစုအစီအစဥ္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကို ေတာင္သူမ်ားအား နည္းပညာေပးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္ မ်ားအား စနစ္တက် သံုးစြဲျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အေျပင္ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္ျမင့္တင္ေရး တြင္အေရးပါေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ျပယုဒ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs