ပညာေရး

ပညာေရး

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အရည္အေသြးျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္သိတတ္ရန္လိုအပ္သည္ဟုယံုၾကည္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲရာတြင္မွန္ကန္ထိေရာက္စြာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစရန္ ဂရုတစိုက္သံုးစြဲရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေတာင္သူူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုးျခင္း၊ စိုက္ကြင္း အတြင္း သရုပ္ျပစိုက္ကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုမ်ားကို ထိေရာက္စြာသံုးစြဲပံုမ်ားကို ေတာင္သူ မ်ားအား ျပသျခင္း ႏွင့္ တာဝန္သိစီးပြားေရးဓေလ့မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္နီးကပ္းစြာလုပ္ကိုင္ရသည့္နည္းတူ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ အပင္ဖ်က္ ပိုးမႊားမ်ား ေဆးအာနိသင္အား ခံႏိုင္ရည္ ရွိလာႏိုင္မွုကို လည္း ေလ့လာစမ္းစစ္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ ကြင္းဆင္း အဖြဲ႔မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ စမ္းစစ္ေလ့လာၿပီး၊ အပင္ဖ်က္ ပိုးမႊားမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ရွိလာမွဳ ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကုန္ပစၥည္း အသစ္တို႔ကို အစဥ္မပ်က္ ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs