ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုႀကီးလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။

 

ႏိုင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ အက်ိဳးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အာလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းစုမွ ေက်းလက္ေဒသ ႏွင့္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြားပါဝင္လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်းလက္ ေဒသ အေျခခံအေဆာင္အဦမ်ားတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ- လမ္း၊ တံတား၊ ေဒသေဆးခန္း၊ လူမွဳကူညီေရးယာဥ္၊ စက္ေရတြင္းမ်ား ႏွင့္ ေရကန္မ်ား ကိုလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိသည္။ ေဝလံ၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အသင့္မရရွိေသာ ရႊာမ်ားတြင္ ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ မီးစက္မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိသည္။

မိမိတို႔လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး လူးသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း  အားသြန္ခြန္စိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား - ဥပမာ -  နာဂစ္မုန္တိုင္း (၂၀၀၈) ႏွင့္ ကူမင္းဆိုင္ကလုံး ေရႀကီးမွု (၂၀၁၅) မ်ားအၿပီး ေဝးလံေသာေဒသရွိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 

© 2016-2017 Myanma Awba Company Ltd. All Rights Reserved. Site by Pixel Directs