ပင္မစာမ်က္ႏွာ2018-08-31T13:28:12+00:00

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း

ပိုုမိုုသိရွိရန္

ကၽြန္ဳပ္တို႔ အေၾကာင္း

နည္းပညာျမင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုသည္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ အထူးရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ႔ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ သီးႏွံဖ်က္ပုိးမႊားေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ သီးႏွံအာဟာရ ျဖည့္တင္းေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳကာ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

ကြၽႏု္ပ္တို႔ေတြဘာလုပ္လဲ။

ယေန႔တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃.၅ သန္းအတြက္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွ ဘက္စံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာပံ့ပိုးေပး၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေကာ္ပိုုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ၾသဘာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွထားရွိေသာ ခံယူခ်က္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးေသာသေဘာထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုကို ဖြင့္လွစ္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။ ၁၉ ရက္ ၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၈။   ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စုိက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစု လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ ျမန္မာ့ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုျဖစ္သည့္ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု” (Hmawbi Agricultural Input Complex _ HAIC) အား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။ စက္ရံုႀကီးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး အက်ယ္အဝန္း ၂၁၆ ဧက ( ၅၁ ဟက္တာ ခန္႔) တြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး[...]

Read more here

Myanma Awba Group empowers women rural business owners through digital financial service 1-STOP

Myanma AWBA Group is participating in a 24-month project venture with 2C2P named 1-STOP, an innovative ‘Digital Convenience Store’ venture. The venture aims to help small rural business owners, particularly women, diversify and earn additional income as agents. With over 30 digital service offerings, 1-STOP is expected to directly[...]

Read more here

Maha Agriculture Microfinance drives more loans for Myanmar farmers through new funding agreement

Myanmar Awba Group’s subsidiary - Maha Agriculture Microfinance -  signed a MMK 3.5 billion (USD 2.6 million) funding agreement with Yoma Bank last month. The agreement will provide more funding for Maha Agriculture Microfinance, which enables it to offer microloans to an additional 6,000 farmers and their families. Farmers[...]

Read more here

Myanma Awba Group 11th most transparent company: 2018 Pwint Thit Sa Report

Myanma Awba Group (Awba Group) has been named the 11th most transparent Myanmar company in the 2018 Pwint Thit Sa report on Transparency in Myanmar Enterprises (TiME). The newly announced ranking is a significant improvement from the 34th position the company took in 2016. According to the Myanmar Centre for[...]

Read more here

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

အလုပ္ရွာရန္

Connecting farmers and agriculture professionals in a single platform.

Questions & Answers

Crop Price

Call Centre

DM Code (Loyalty)

DOWNLOAD NOW

Connecting farmers and agriculture
professionals in a single platform.

Questions & Answers
Crop Price
Call Centre
DM Code (Loyalty)
DOWNLOAD NOW

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆