ေကာ္ပိုရိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ2018-05-29T12:54:21+06:30

ေကာ္ပိုရိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာ မူ၀ါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ယံုၾကည္မႈကိုလည္းရရွိေစသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ပထမအဆင့္ရရွိခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဓေလ့၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတို႔ႏွင့္ အျခားအေလ့အက်င့္မ်ားအပိုင္းတြင္ တိုးတက္လာေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေပါင္း ၁၈၂ ခုအနက္ အဆင့္ (၁၁)ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုးကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ရႈရန္
၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ရႈရန္
၂၀၁၅ အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ရႈရန္

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

အလုပ္ရွာရန္

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆