ျမန္မာ့ၾသဘာ၏မွတ္တမ္း

၃.၅
သန္း

(စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မီွခိုေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမိသားစုအေရအတြက္)

၆၀
%

(စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိလုပ္သားရာခိုင္ႏႈန္း)

၃၈
%

(ျမန္မာႏို္င္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၃၈% ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ရရွိ)

အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁ ဘီလီယံ

(ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ပဲထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး)

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ၏ အႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္ၿပီး သီးႏွံကာကြယ္ေရး၊ သီးႏွံအာဟာရ ျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအေပၚတြင္ အထူးအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သည္။

၁၅၀၀
စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေပါင္း
၃.၅
သန္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးအိမ္ေထာင္စုေပါင္း

ယေန႔တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃.၅သန္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေပါင္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးတိုးတက္ေအာင္ ဘက္စံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

ခံယူခ်က္သေဘာထား

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားရန္၊ ၎တို႔၏ လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္း ပိုမိုေတာင့္တင္းႂကြယ္ဝလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘက္စံုေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အနာဂတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ပံုေဖာ္သြားရန္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ိဳးစံုႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာသံုးစြဲသူမ်ားျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ Supply Chain ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာအတြက္ ေထာက္္ပံ့မႈမ်ားေပးသြားရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆