မီဒီယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

16 မေ 2019

LIFT ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ မ်ိဳးေစ့စီမံကိန္းမွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ထပ္ဆင့္တက္လွမ္းေစမည့္ အစီအစဥ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၁၆ ေမလ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။  ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းတခုျဖစ္ေစမည့္ တမူ ထူးျခားေသာ အစိုးရ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ယေန႔ စတင္မိတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။ အဆုိပါအစီအစဥ္ကို ျမန္မာၾသဘာလုပ္ငန္းစု (ၾသဘာ) ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (Livelihoods and Food Security Fund – LIFT)တုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ပံ့ပိုးထားပါသည္။ ျမန္မာၾသဘာ လုပ္ငန္းစုက ေဆာင္ရြက္ကာ LIFT ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က ပံ့ပိုးထားသည့္ ဤအစီအစဥ္သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ရယူႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူ ၁.၃ သန္း ၏ ဝင္ေငြမ်ားကို သိသိသာသာ တုိးျမင့္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ခံရဆံုး ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေရႀကီးတာ၊ မိုးေခါင္တာလိုမ်ိဳး ျပင္းထန္တဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္က ေတြ႔ေနက် ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေတြလိုေတာင္ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ အခုလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေန ျမန္မာ့ေတာင္သူေတြ၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သူေတြက စီးပြားျဖစ္ မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့ေတြကို ရယူလာႏုိင္မယ္။ ဒီမ်ိဳးေစ့ေတြဟာ မိုးေခါင္တဲ့ဒဏ္ခံႏုိင္မယ့္အျပင္ အထြက္ႏႈန္းျမင့္တဲ့မ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယူေကအေနနဲ႔ အခုလုိ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ LIFT၊ ျမန္မာၾသဘာလုပ္ငန္းစုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ပံ့ပိုးရတာကုိ ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု ယူေက သံအမတ္ႀကီး Dan Chugg က အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားပါသည္။

“ဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတဝွမ္းက ေတာင္သူေတြ၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေတာင္သူေတြရဲ႕ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးတက္လာ ေစမယ့္ အခုစီမံခ်က္ကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာပဲ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ LIFT ရဲ႕ အားလံုးပါဝင္ေစတဲ့ ေငြေၾကးအစီအစဥ္က ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းက  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဳဟာနဲ႔လည္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဳဟာ အေနနဲ႔ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳး-စားေသာက္ကုန္စနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ အခ်က္အခ်ာမွာ အေလးထား ထည့္သြင္းထားၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ အားလံုးအက်ံဳးဝင္တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစီပြား လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ဒီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။ ယခုလုိ အစိုးရ၊ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္မႈကေန  လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ရာသီဒဏ္ခံႏုိင္ၿပီး ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းမယ့္ အရည္အေသြးျမင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ေတြ ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဆြလင္း က ေျပာပါသည္။

“LIFT ရဲ႕ အားလံုးပါဝင္ေစတဲ့ ေငြေၾကးအစီအစဥ္ပံ့ပိုးမႈကတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာင္သူေတြ ဝင္ေငြတုိးဖုိ႔၊ လုပ္အားထုတ္လုပ္မႈေတြ ျမင့္မားဖုိ႔ နဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ေတြကို ခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၾသဘာ နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔နဲ႔လက္တြဲၿပီး အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက LIFT ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအားလံုးနဲ႔ ကုိက္ညီျပည့္စံုပါတယ္။  ဒီစီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကေန ျမန္မာနုိင္ငံက ေတာင္သူ ၁.၃ သန္းရဲ႕ ဝင္ေငြေတြကိုတိုးလာေစၿပီး လာမယ့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ

စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝထိ ရရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”ဟု LIFT ရန္ပံုေငြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Katy Webley က ေျပာၾကားပါသည္။

ထြက္ႏႈန္းျမင့္ စပ္မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သဘာဝ ဝတ္မႈန္ကူး မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္မႈမွာ နည္းပါးေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ LIFT ၏ ပံ့ပိုးမႈသည္ ပုဂၢလိက က႑မွ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေရးအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း အပူပုိင္းေဒသက ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆီထြက္မ်ိဳးေစ့နဲ႔ သဘာဝဝတ္မႈကူး သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြ ရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြထဲမွာ အေရးႀကီးဆံုးေျဖရွင္းဖုိ႔လုိအပ္ေနတာကေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲကို ၾသဘာက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ။ သဘာဝဝတ္မႈန္ကူး မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္မႈက ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္  သိပ္ၿပီးမတြင္က်ယ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ပအကူအညီေတြ လုိအပ္ပါတယ္။  ဒီလို တမူထူးျခားတဲ့ စီမံခ်က္မွာ LIFT က ပါဝင္ပံ့ပိုးတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္ကို မထိခုိက္ေစတဲ့ အစီအစဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ အတြက္ ၾသဘာကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့အေပၚမွာလည္း ဝမ္းေျမာက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ မိတ္ဖက္ေတာင္သူေတြ၊ ဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔နဲ႔ အတူလက္တြဲၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ျမန္မာၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသတိုးဟိန္းက ေျပာပါသည္။

အရည္အေသြးျမင့္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈအစီအစဥ္သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသရွိ မ်ိဳးေစထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိုးေခါင္ေရရွားသည့္ ဒဏ္ကို ခံနုိင္ရည္မရွိသည့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားကုိသာ စုိက္ပ်ိဳးေနရာ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဆံုးရႈံးရမႈဒဏ္ကို  ပိုမိုခံၾကရပါသည္။

ၾသဘာသည္ ပုဂၢလိကမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီတခုကို ပထမမ်ိဳးေစ့ ကုမၸဏီလီမီတက္အျဖစ္ထူေထာင္ထားၿပီး အထက္ပါအခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီသည္ ၾသဘာႏွင့့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး သမဝါယမ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Green gram crops Myanmar

ပထမမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ ေတာင္သူမ်ားမွ ပဲတီစီမ္းမ်ိဳးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားပံု

‹ Return to articles page

If you are passionate about agriculture and believe in its significance in changing lives, join us

Explore a career with us