“ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳ ႏွင္႔  လူေနမွဳဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ျမင္႔မားလာေစေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားပံ႔ပိုးေပးျခင္း၊ ေက်းလက္အေျချပဳ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ဘက္စံုေထာင့္စံု၊ နည္းလမ္္းစံုျဖင့္        စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တစ္ခုလံုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။”

ဦးသတိုးဟိန္

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား

ပင္မအမွတ္တံဆိပ္ (၄) ခုေအာက္တြင္  ကုုန္ပစၥည္းေပါင္း (၂၅၀) ေက်ာ္တိုု႔ျဖင့္  ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး သံုုးစြဲသူမ်ား၏ ယံုုၾကည္မႈကိုု ခုိင္ခုိင္မာမာ ရရွိထားပါသည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ထုုတ္ကုုန္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးသံုးပိုုးသတ္ေဆး၊ အပင္ေရာဂါကြယ္ႏွိမ္နင္းေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ အရြက္ဖ်န္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ ႏွင့္ အပင္ေဟာ္မုန္းေဆး တိုု႔ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား သံုးစြဲႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေစရန္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဖာ္စပ္ထုုတ္လုုပ္လ်က္ရွိသည္။

မ်ိဳးေစ့မ်ား

ေတာင္သူဦးႀကီးတုုိ႔အေနျဖင့္ သီးႏွံမ်ိဳးေကာင္းမ်ား အမိ်ဳးအစားအစံုကို လက္လွမ္းမီရရွိေရးအတြက္  အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးစ့မ်ားျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းတြင္ ေျပာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပဲမ်ိဳးစံုု ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ မ်ိဳးေစ့မ်ား အမ်ိဳးအစား မ်ားျပားစံုလင္ေစရန္  တိုုးခ်ဲ႕လုုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာ

အရည္အေသြးျမင့္မားေရးကုိ အထူးအေလးထားလ်က္ ေဒသႏွင့္ သီးႏွံလုိအပ္ခ်က္အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ကုိက္ညီသည့္  ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ပင္မအမွတ္တံဆိပ္ (၄) ခုေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစား (၄၀) ေက်ာ္ ကုိ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုက  ခြဲျခားထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိပါသည္။ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာအတြက္ ျမင့္မားဆံုးေသာ အာဟာရဓာတ္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္၊ အထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေစရန္ ႏွင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အကိ်ဳးအျမတ္ တုိးပြားရရွိရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အေသးစားေငြးေရးေၾကးေရးလုပ္င

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ စုိက္ပိ်ဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တ႔ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္ သည္ကို မိမိတို႔ ေကာင္းစြာနားလည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ (၃) သန္းခြဲေသာ လယ္ယာမိသားစုမ်ားအား ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ

အထြက္တိုးၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးရန္မွာ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ ၿဂိဳလ္တု နည္းပညာႏွင့္ အင္တာနက္ တို႔ကို အသံုးျပဳကာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းထက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေပးျခင္း အသြင္အျပင္သစ္ အဆင့္အတန္းတစ္ရပ္အား ျမန္မာ့ၾသဘာမွ ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆