အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း2018-05-29T11:22:03+00:00

ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ႏႈန္းစံတန္ဖိုး

၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္း

အတြင္ေရးမွဴး (၁ ဦး)

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

 • အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဖိုင္တြဲျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ႐ံုးတြင္းရွိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္။
 • ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ဗီဇာမ်ားႏွင့္ တည္းခိုရန္ေနရာမ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ရံဖန္ရံခါ လုပ္ငန္းစု CEO ႏွင့္ ခရီးထြက္ရန္။
 • အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုေရးမွတ္သားျခင္း ႏွင့္ Presentations မ်ားအတြက္ ကူညီေပးရန္။
 • ဖုန္းအဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို လိုအပ္သလိုေျဖၾကားေပးရန္။
 • ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္။
 • အစည္းအေဝး အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမွတ္သားထားရန္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။
 • အတြင္းေရးမွဴးအေတြ႔အႀကံဳရွိပါက ဦးစားေပးမည္။
 • အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသားျဖစ္ရမည္။
 • အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိရမည္။
 • အဂၤလိ္ပ္စာတက္ကြၽမ္းၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
 • အေျပာင္းအလဲကိုလက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အလုပ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း၊ ပိရိေသသပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတက္ႏိုင္ျခင္းတို႔လိုအပ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္

စာရင္းစစ္မန္ေနဂ်ာ (၁ဦး)

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။ ကြၽမ္းက်င္စြာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

 • အဖြဲ႔အစည္း၏ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏တန္ဖိုးကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္။
 • သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံက်င့္ဝတ္္တန္ဖိုုးမ်ားကိုု ကိုုယ္စားျပဳႏိုုင္ရန္။
 • သတ္မွတ္ထားေသာအေျခခံက်င့္၀တ္မ်ားအား အလႊဲသံုးစာလုပ္မႈကိုုထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးရန္။
 • မိမိကိုယ္ကိုရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုုမွန္ကန္စြာသံုးသပ္ရန္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ၿပီးအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိရန္။
 • စာရင္းစစ္မ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးရန္။
 • ကုမၸဏီတြင္းစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ထားရွိရန္။

၂။ စီမံေရးဆြဲျခင္း

 • စာရင္းစစ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား (IA Charter) ကို ျပင္ဆင္ရန္။
 • စာရင္းစစ္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုစီစစ္ေရးဆြဲရန္။
 •  ႏွစ္စဥ္ စာရင္းစစ္အစီအစဥ္ကို IPPF ႏွင့္အညီ စီမံေရးဆြဲၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ကာလိုအပ္ပါက ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
 • စာရင္းစစ္ျခင္းအတြက္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယား၊ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ လူအင္အားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္။
 • ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအပိုင္းကိုကိုင္တြယ္သည့္ စာရင္းစစ္မ်ားအေနျဖင့္ ရလဒ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္။

၃။ စာရင္းစစ္လုပ္ေဆာင္ပံု

 • ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စာရင္းစစ္လုပ္ေဆာင္ပံုအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲရန္။
 • ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုအကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ အႀကံဥာဏ္ေပးကူညီေဖးမရန္။
 • ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီအစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရန္။
 • ကုမၸဏီအတြင္း လံုေလာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္အသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
 • ကုမၸဏီ၏ စာရင္းကိုင္မႈဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္အႀကံျပဳရန္။
 • ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကုမၸဏီတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေသာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ သဟဇာတရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။

၄။ အစီရင္ခံမႈ

 • လုပ္ငန္းစု၏ စာရင္းစစ္မန္ေနဂ်ာသိုု႔အစီရင္ခံရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားသိုု႔လည္း လိုအပ္သလိုအစီရင္ခံရန္။
 • စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို အႀကီးတန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာမက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားပါသိရွိေအာင္ အေၾကာင္းၾကားရန္။
 • စာရင္းစစ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိ္န္ဇယားမ်ားကို အဆိုျပဳတင္သြင္းရန္။
 • အခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္သည့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ထံသို႔ေပးပို႔ရန္။
 • အေရးႀကီးေသာစစ္ေဆးရရွိခ်က္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားသိရွိေအာင္ အေၾကာင္းၾကားရန္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • CPA လက္မွတ္ရစာရင္းစစ္ သင္တန္းဆင္္းျဖစ္ရမည္။
 • လုိင္စင္ရစာရင္းစစ္ျဖစ္ရမည္။
 • အမ်ိဳးသား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
 • စာရင္းစစ္အေတြ႔အႀကံဳ ၅ ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရမည္။
 • အခ်ိန္တိက်မႈႏွင့္ အေရးအသား၊ အေျပာအဆိုေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
 • ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ေလ့လာႏိုင္ရမည္။
 • စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ခံႏိုင္ရမည္။
 • ရိုးသား၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ ခ်မွတ္ထားေသာစာရင္းစစ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကိုလိုက္နာရမည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္

စာရင္းစစ္ (၂ ဦး)

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။ ကြၽမ္းက်င္စြာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

 • သတ္မွတ္ထားေသာအေျခခံက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုု လုုိက္နာက်င့္သံုုးရန္။
 • အဖြဲ႔အစည္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ၊ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကိုုလိုုက္နာရန္။
 • က်င့္ဝတ္ဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိပါက စာရင္းစစ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္။
 • သတ္မွတ္ထားေသာအေျခခံက်င့္ဝတ္မ်ားအား အလႊဲသံုးစာျပဳလုပ္မႈကိုု ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးရန္။
 • လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဂ႐ုုတစိုုက္ေသခ်ာစြာလုုပ္ကိုုင္ရန္။
 • အဖြဲ႔သားမ်ားအတုုယူႏိုုင္သည့္ စံျပဝန္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္။

၂။ စီမံေရးဆြဲျခင္း

 • စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆိုုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအစဥ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
 • လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုု မွန္ကန္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။
 • IPPF ႏွင့္အညီစီမံေရးဆြဲထားသည့္ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္အစီအစဥ္အတိုုင္း လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။

၃။ စာရင္းစစ္လုပ္ေဆာင္ပံု

 • စာရင္းစစ္လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုုသတ္မွတ္ၿပီး စာရင္းစစ္မန္ေနဂ်ာ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္။
 • ခ်မွတ္ထားေသာ စာရင္းစစ္လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းသပ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုုအသံုုးျပဳၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္။
 • အဖြဲ႔အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရန္။
 • စာရင္းစစ္တာဝန္မ်ားလုုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ဂ႐ုုတစိုုက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္။
 • စာရင္းစစ္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္မ်ားကိုုပါ ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳရန္။
 • ရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားအတြက္ မိမိကိုုယ္တိုုင္တာဝန္ယူႏိုုင္ရန္။
 • စာရင္းစစ္လုုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုုအပ္သည့္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ကုုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈဆိုုင္ရာအသိပညာမ်ားအျပင္ စံႏႈန္းမ်ား၊ နည္းစနစ္ႏွင့္ အစီအရင္ခံမႈဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုုပါ သိရွိနားလည္ရန္။
 • လုုပ္ငန္းပိုုင္းဆိုုင္ရာသိရွိေလ့လာလိုုစိတ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္။
 • စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုုသတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ဘ႑ာေရးစာရင္းစစ္အပိုင္းႏွင့္ Risk-based စာရင္းစစ္အပိုင္းတြင္ ၃ ႏွစ္ၾကာအေတြ႔အႀကံဳရွိရမည္။

အရည္အခ်င္းမ်ား

 • CPA (သို႔) ACCA လက္မွတ္ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
 • Microsoft Office (Word ႏွင့္ Excel) ႏွင့္ ေဒတာစနစ္ ကြၽမ္းက်င္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္

လက္ေထာက္စက္႐ံုမန္ေနဂ်ာ (၁ ဦး)

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 • ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလမ္းၫႊန္ျပသရန္။
 • ထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေျပာင္းလဲမႈကိုလက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးအေပၚ ထိခိုုက္ျခင္းမရွိဘဲ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္။
 • ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကိုတာဝန္ယူရန္။
 • အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ကာ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
 • လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
 • ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
 • စက္႐ံုအတြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ဓာတုအင္ဂ်ီနီယာ (သို႔) စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • အသက္ ၃ဝ မွ ၄၅ ႏွစ္အၾကားအမ်ိဳးသားျဖစ္ရမည္။
 • ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္ရမည္။
 • အသင္းအဖြဲ႔လုိက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရမည္။
 • ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ရွိ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုုင္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္

ထုတ္လုပ္ေရးလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ (၃ ဦး)

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 • ထုတ္လုပ္ေရးအခ်ိ္န္ဇယားမ်ားကို စီမံေရးဆြဲရန္။
 • စီမံကိန္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္။
 • ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိိန္ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္။
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာလိုုက္နာရန္။
 • အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္။
 • ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္။
 • လိုအပ္ပါကသတ္မွတ္ခ်ိန္အားေျပာင္းလဲေအာင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈ္င္းရန္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (သို႔) ဓာတုေဗဒဘြဲ႔ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • သက္ဆုိင္ရာအလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ ၃ – ၅ ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္။
 • အသက္ ၃ဝ မွ ၄ဝ အၾကား အမ်ိဳးသားျဖစ္ရမည္။
 • ကြန္ျပဴတာ (Microsoft Office)ႏွင့္ သတင္းေပးပို႔မႈတို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္ရမည္။
 • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
 • မဂၤလာဒံုရွိ ရန္ကုန္စက္မႈဇံုတြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုုင္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား

ျမန္မာ့ၾသဘာအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

HR အဖြဲ႔ကိုဆက္သြယ္လိုပါက thinzarwin@awba-group.com သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉ သို႔ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆