ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ႏႈန္းစံတန္ဖိုး

၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္း

Product Evaluation Manager (M/F – 2 Openings)

 • စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသို္လ္(သို႕) စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမွ ဘြဲ႕ရရိွျပီး ေနရာမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 • စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ ရိွသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
 • သီးႏွံပင္မ်ားကို ကိုယ္တိုုင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သူျဖစ္ျပီး အကဲျဖတ္ ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 • အဂၤလိပ္စာကိုေကာင္းစြာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Assistant Trial Manager (M/F – 2 Openings)

 • စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသို္လ္(သို႕) စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံမွ ဘြဲ႕ရရိွျပီး ေနရာမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 • စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ရိွသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
 • သီးႏွံပင္မ်ားကို ကိုယ္တိုုင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
 • ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္ရိွသူျဖစ္ရပါမည္။

Internal Auditor (M/F – 2 Openings)

Responsibilities

 1. Professional assessment and management
  • Applies ethical principles and values to the activities undergoing audits.
  • Adheres to the organisation’s key policies, practices, and procedures.
  • Discusses ethical conflicts with the audit manager.
  • Acts with due sensitivity where ethical principles are being abused.
  • Exercises due to professional care.
  • Acts as a role model by exemplifying high performance for team members.
 2. Planning
  • Develops and implements plans for professional development for members of the internal audit function.
  • Delegates tasks in a constructive and supportive fashion.
  • Adopts a risk-based approach in accordance with The IPPF for annual audit plan, and adjusts accordingly when required.
 3. Audit Engagement
  • Define audit scope and present to audit manager for approval.
  • Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing.
  • Analyses and conduct on effectiveness and efficiency of control environments.
  • Exemplifies and monitors due to professional care when conducting audit assignments.
  • Applies the concepts of controls during audit activities.
  • Takes personal accountability for results delivered in areas of responsibility.
  • Have knowledge of the technical aspects of financial, managerial and cost accounting concepts, standards, systems, and reporting processes appropriate to the audit engagements.
  • Willing to maintain curiosity and exercises professional skepticism.
  • Discusses audit findings and their impact professionally and confidently with appropriate levels of the organisation.
  • Prepare internal audit reports to ensure delivery in accordance with agreed timelines.

Requirements

 • 3 years of relevant experience.
 • Strong and thorough knowledge of financial business operations and risk-based auditing.

Qualifications

 • CPA or ACCA
 • Proficiency in Microsoft Office software (especially Word and Excel) and database software (Accounting software preferred).

Advocate (1 opening)

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ရိွသူျဖစ္ရမည္။
 • တရား႐ံုုးတြင္ တရားမမႈ/ျပစ္မႈမ်ားအား စြဲဆိုႏိုင္၍ အစ/အဆံုးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
 • တရား႐ံုုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အယူခံ/ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ျပင္ဆင္ေျပာဆုိႏိုင္သူ၊
  အဆိုလႊာ/ ေခ်လႊာ/ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အဂၤလိပ္/ျမန္မာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသားႏိုင္ရမည္။
 • နယ္ခရီးသြားႏိုင္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရိွရမည္။
 • အသက္ (30~45) ႏွစ္အတြင္း။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား

ျမန္မာ့ၾသဘာအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

HR အဖြဲ႔ကိုဆက္သြယ္လိုပါက kyawlinhtet@awba-group.com သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉ သို႔ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


  ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

  အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
  ၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
  +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆