ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ႏႈန္းစံတန္ဖိုး

၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္း

Advocate (1 opening)

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ရိွသူျဖစ္ရမည္။
 • တရား႐ံုုးတြင္ တရားမမႈ/ျပစ္မႈမ်ားအား စြဲဆိုႏိုင္၍ အစ/အဆံုးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
 • တရား႐ံုုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အယူခံ/ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ျပင္ဆင္ေျပာဆုိႏိုင္သူ၊
  အဆိုလႊာ/ ေခ်လႊာ/ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေရးသားႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အဂၤလိပ္/ျမန္မာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသားႏိုင္ရမည္။
 • နယ္ခရီးသြားႏိုင္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရိွရမည္။
 • အသက္ (30~45) ႏွစ္အတြင္း။
ေလွ်ာက္ထားရန္

Executive Assistant/English Translator (1 opening)

Responsibilities

 • Support a member of the senior management team in day-to-day activities including:
 • Translation of emails, documents etc.
 • Simultaneous interpretation in meetings etc.
 • Independent project work and general office tasks.

Requirements

 • 25-30 years old (Female or Male)
 • Holds a recognised university degree
 • Has had some years of work/business experience working with Foreigners and is eager to be part of one of the leading agricultural businesses of Myanmar.
 • Flexible, hungry to learn, have a good degree of ambition and strong fluency in English and Burmese – both written and oral.
 • The candidate should also be willing to take on own project tasks and complete them to a high standard.
ေလွ်ာက္ထားရန္

Junior Maintenance Engineer (1 Opening)

Responsibilities

 • To ensure that industrial machinery and equipment run smoothly and reliably
 • Planning and undertaking scheduled maintenance
 • Responding to breakdowns, diagnosing faults, repairing equipment
 • Factory Location: Yangon, Hmawbi Tsp.

Requirements

 • B.E (MP/EP), or A.G.T.I (MP/EP)
 • Male, Age (25~35)
ေလွ်ာက္ထားရန္

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား

ျမန္မာ့ၾသဘာအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

HR အဖြဲ႔ကိုဆက္သြယ္လိုပါက kyawlinhtet@awba-group.com သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉ သို႔ ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆