ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ2018-05-30T10:33:03+06:30

ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ ၎၏တန္ဖိုးႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္လက္စြဲျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတို႔မွ လမ္းၫႊန္ျပသေပးသည္။

အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔

ဦးသတိုးဟိန္း ဥကၠဌ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္

ဦးသတိုးဟိန္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ YPO’s Yangon Chapter ကိုတည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအျခားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔တို႔ကိုသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားပါသည္။

Yeo Joo Hua လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ႏွင့္ Supply Chain ေခါင္းေဆာင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ Yeo Joo Hua သည္ ျမန္မာ့ၾသဘာအတြက္လုပ္ခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ အေရာင္းလုပ္ငန္းျပင္ဆင္မႈမွာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးဝါးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ Supply Chain ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္အသစ္ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္သည္။

Rajesh Malhotra လုပ္ငန္းစုဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

Rajesh Malhotraသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ဘ႑ာေရးအပိုင္းကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစရွိသည့္ဌာနမ်ားကုိလည္း တာဝန္ယူဦးစီးသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

Martin Weiss လုပ္ငန္းစုစုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ခ်ဳပ္

Martin Weiss သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးဝါးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။ သူသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံနည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအျခားနည္းပညာမ်ားအပိုင္းတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ႏို႔ထြက္ၿခံမ်ား၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္သည္။

Adrian စိုးျမင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အရာရွိခ်ဳပ္

Adiranစိုးျမင့္သည္ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈအပိုင္းတို႔တြင္ အထူးျပဳသည္။ လက္ရွိတြင္ သူသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၏ အသြင္ပံုစံကိုေျပာင္းလဲရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဦးေအာင္ေဆြ ေကာ္ပိုရိ္တ္ေရးရာႏွင့္ အထူးစီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတြင္ အႀကီးတန္းရာထူးမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ေဆြသည္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေအာင္ အၿမဲလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပိုင္းတို႔တြင္ အထူးျပဳလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

Choi Jin Young စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာနေခါင္းေဆာင္

ကိုရီးယားလူမ်ိဳးျဖစ္သူ Choi Jin Young သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းတြင္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

Matteo Marinelli အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း)

Matteo Marinelli ၏ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ MSME ႏွင့္ အႀကီးစားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈသည္ မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။ သူသည္ အာရွတြင္ ေႂကြးၿမီႏွင့္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

ဦးခ်ဳိဝင္းလႈိင္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ၊ MSCN

ဦးခ်ဳိဝင္းလႈိင္သည္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္ခံအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စံျပေျမၾသဇာကုမၸဏီကို တာ၀န္ယူဦးစီးသည္။ သူသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံနည္းပညာ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးတို႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဦးမင္းလြင္စည္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ (ပီတိျပည့္စံုကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး)

ဦးမင္းလြင္စည္သည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးဝါးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာေဆးဝါးစက္႐ံုတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ပိုးသတ္ေဆးတင္သြင္းမႈ၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္းတို႔တြင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဦးစိုးသန္း မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ (ဧရာဝတီမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီလီမိတက္)

ဦးစိုးသန္းသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ လက္ေအာက္ခံ ဧရာဝတီမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ဦးစီေဆာင္ရြက္သည္။ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာအေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ဦးစိုးသန္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေဈးကြက္အလားအလာမ်ားစူးစမ္းၿပီး ေစ်းကြက္ေဖာ္ထုတ္မႈႈကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ သူသည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဦးသန္းတင့္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

ဦးသန္းတင့္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးဝါးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအပိုင္းတို႔တြင္ နွစ္ေပါင္း ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး သူ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို  ျမန္မာ့ၾသဘာဓာတ္ေျမၾသဇာ၏ Supply Chain စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်သည္။ သူသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႔ရရွိထားသူလည္းျဖစ္သည္။

ဦးေသာင္းထိုက္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ (မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း)

ဦးေသာင္းထိုက္သည္ မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည္။ သူသည္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ လူသံုးကုန္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။ သူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပညာမဟာဘြဲ႔တို႔ကိုကိုင္ေဆာင္ထားသူလည္းျဖစ္သည္။

႐ူပါျမင့္ Merriam ႏိုင္ငံျခားပစၥည္းဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာ

႐ူပါျမင့္ Merriam သည္ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူေရးအပိုင္းကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္။ သူမသည္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူေရးနယ္ပယ္တြင္ ၈ ႏွစ္ၾကာအေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ Webster တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔ (ႏို္င္ငံတကာစီးပြားေရးအထူးျပဳ) ကိုကိုင္ေဆာင္ထားသည္။

ေဒၚနႏၵာျမတ္ဦး လုပ္ငန္းစုစာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္

ေဒၚနႏၵာျမတ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းစု၏ ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲသည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာတြင္ ၉ ႏွစ္္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေသာသူမသည္ စာရင္းကိုင္နယ္ပယ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာအေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသို္လ္မွ စီးပြားေရးဘြဲ႔ရရွိခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ မူဝါဒမ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုု လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္မႈ၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

 • လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး
  ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔ကုိ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ လက္ခံႏို္င္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔ိကုိ ကုမၸဏီအတြင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္မွမက်ဴးလြန္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းစနစ္မ်ားကိုခ်မွတ္ထားရွိပါသည္။
 • လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား
  ျမန္မာ့ၾသဘာမွ ခ်မွတ္ထားေသာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးလိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚတြင္သာမက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္တို႔အေပၚထားရွိသည့္ ႐ိုေသေလးစားမႈကိုအေျခခံထားသည္။
 • ကြဲျပားျခားနာျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာအေလ့အက်င့္မ်ား
  ျမန္မာ့ၾသဘာတြင္ လူမ်ိဳးစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈအစံုမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာရွိသျဖင့္ မတူညီေသာေနာက္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုမွသူအားလံုးသည္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စြမ္းအင္ႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။
 • ရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
  ျမန္မာ့ၾသဘာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္သာမက လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာေနရာမွ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးျပဳမႈမ်ားရွိေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အက်ယ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ့ၾသဘာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ အမ်ိဳးသားေရးရာႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။
 • လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူသိတက္မႈ
  ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးလိုသည့္ဆႏၵျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။
 • ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးမူဝါဒ
  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ခ်မွတ္ထားေသာစံၫႊန္းအရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္လုပ္ငန္းစု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာတိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းထားရွိသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား

၂ဝဝဝ

 • ထုတ္ပိုးမႈအသစ္အတြက္ ရန္ကုန္စက္မႈဇံု၌ ထုတ္ပိုးမႈစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း။
 • သုေတသနအဖြဲ႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေပါင္းအေယာက္ ၅ဝ အထိတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။
 • ႏိုင္ငံအဝန္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြန္ယက္တိုးပြားလာျခင္း။

၂ဝဝ၈

 • ကုိယ္ပိုင္ Granulation စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Carbofuran ႏွင့္ Chlorpyrifos Granules ထုတ္လုပ္သည့္ ပထမဦးဆံုးကုမၸဏီျဖစ္လာျခင္း။

၂ဝဝ၇

 • ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သည့္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုးသတ္ေဆးလုပ္ငန္းကိုစတင္ျခင္း။
 • ပိုးသတ္ေဆးထုတ္ပိုးမႈအတြက္ ဗူးပံုစံထုတ္ပိုးမႈ (PET Bottling) ကိုကိုယ္တိုင္စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

၂ဝဝ၅

 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Fertiva ရွိကမာၻေက်ာ္ ကြန္ပလပ္စ္ဓါတ္ေျမၾသဇာ (Complex Fertilizers) အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Nitrophoska ကိုစတင္မိတ္ဆက္ျခင္း။
 • ေခတ္မီေရသြင္းနည္းစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုးေသာစီးပြားျဖစ္ ေျမျပန္႔လိေမၼာ္စိုက္ခင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

၂ဝဝ၃

 • အရည္အေသြးျပည့္္ စပ္မ်ိဳးမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိႏို္င္ရန္ ဧရာဝတီမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ထူေထာင္ျခင္း။

၂ဝ၁ဝ

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ေရေႏြးေငြ႔နည္းပညာသုံုး ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုႏွင့္ Gas Chromatography (GS) အားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာဓာတ္ခြဲခန္းကိုတည္ေဆာက္ျခင္း။

၂ဝ၁၄

 • နာမည္ႀကီး လယ္ထြန္စက္ထုတ္လုပ္သူ TAFE ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရရွည္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

၂ဝ၁၂

 • ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း။

2014

 • Exclusive collaboration with renowned tractor manufacturer TAFE to distribute tractors and machinery to our farmers with long-term credit payment schemes.

၂၀၁၄

 • နာမည်ကြီးလယ်ထွန်စက် ထုတ်လုပ်သူ TAFE နှင့်ပူးပေါင်း၍ လယ်ထွန်စက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများကိုရေရှည်ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် တောင်သူဦးကြီးများထံသို့ ဖြန့်ချိခြင်း။

2012

 • Creation of Maha Agriculture Microfinance to provide farmers with much-needed financial support.

၂၀၁၂

 • တောင်သူဦးကြီးများမှ လိုအပ်သည့်ငွေကြေးထောက်ပ့ံမှုများပေးနိုင်ရန် မဟာသြဘာအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း။

2010

 • Establishment of Myanmar’s first compound fertiliser plant with steam granulation technology and privately-owned pesticide and fertiliser laboratory with Gas Chromatography (GS) capabilities.

၂၀၁၀

 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသောရေနွေးငွေ့နည်းပညာသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ နှင့် Gas Chromatography (GS) အားဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာဓာတ်ခွဲခန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း။

2008

 • Became the first company in Myanmar to produce Carbofuran and Chlorpyrifos Granules after installing our own granulation plant.

၂၀၀၈

 • ကိုယ်ပိုင် Granulation စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Carbofuran နှင့် Chlorpyrifos Granules ထုတ်လုပ်သည့် ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခြင်း။

2007

 • Founding of Myanmar Pesticides Industry, the first and only privately-owned pesticides formulation plant in Myanmar.
 • Implementation of PET bottling in-house for pesticide packaging.

၂၀၀၇

 • ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသောပုဂ္ဂလိကပိုင် ပိုးသတ်ဆေးဖော်ထုတ်သည့်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခြင်း။
 • ပိုးသတ်ဆေးထုတ်ပိုးမှုအတွက် ဗူးပုံစံထုတ်ပိုးမှု (PET Bottling) ကိုကိုယ်တိုင်စတင်ပြုလုပ်ခြင်း။

2005

 • Introduction of Nitrophoska, world-renowned brand complex fertilisers from Fertiva, Germany.
 • Development of Yangon Citrus farm, the first-ever commercial scale lowland citrus farm in Yangon with sophisticated water management system.

၂၀၀၅

 • ဂျာမနီနိုင်ငံFertivaရှိကမ္ဘာကျော် ကွန်ပလပ်စ်ဓါတ်မြေသြဇာ (Complex Fertilizers) အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Nitrophoskaကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။
 • ခေတ်မီရေသွင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဦးဆုံးသောစီးပွားဖြစ် မြေပြန့်လိမ္မော်စိုက်ခင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

2003

 • Founding of Ayeyarwaddy Seeds to import and distribute quality hybrid seeds.

၂၀၀၃

 • အရည်အသွေးပြည့်် စပ်မျိုးမျိုးစေ့များကိုတင်သွင်းဖြန့်ချိနိုင်ရန် ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ထူထောင်ခြင်း။

၂၀၀၀

 • ထုတ်ပိုးမှုအသစ်အတွက် ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၌ ထုတ်ပိုးမှုစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း။
 • သုတေသနအဖွဲ့ကိုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ပေါင်းအယောက် ၅၀ အထိတိုးချဲ့ခြင်း။
 • နိုင်ငံအဝန်း ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် ဖြန့်ချိရေးကွန်ယက် တိုးပွားလာဖြင်း။

2000

 • Setup of new repackaging plant in Yangon Industrial Zone.
 • Expansion of research team to 50 agronomists.
 • Growth of distribution network with over 50 dealers nationwide.

၁၉၉၈

 • ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစတင်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
 • သီးနှံကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ ရောင်းအားမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းရရှိခြင်း။
 • သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ၅ ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

1998

 • Launch of compound fertilisers.
 • Achieving landmark US$1m sales for crop protection products
 • Formation of Research and Development team with 5 agronomists.

၁၉၉၈

 • ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာစတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း။
 • သီးႏွံကာကြယ္ေရးထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေရာင္းအားမွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းရရွိျခင္း။
 • သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ၅ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

၂ဝ၁၄

 • နာမည္ႀကီး လယ္ထြန္စက္ထုတ္လုပ္သူ TAFE ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရရွည္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ျဖင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

၂ဝ၁၂

 • ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ မဟာၾသဘာအေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း။

၂ဝဝ၈

 • ကုိယ္ပိုင္ Granulation စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Carbofuran ႏွင့္ Chlorpyrifos Granules ထုတ္လုပ္သည့္ ပထမဦးဆံုးကုမၸဏီျဖစ္လာျခင္း။

၂ဝဝ၇

 • ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ပိုးသတ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သည့္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုးသတ္ေဆးလုပ္ငန္းကိုစတင္ျခင္း။
 • ပိုးသတ္ေဆးထုတ္ပိုးမႈအတြက္ ဗူးပံုစံထုတ္ပိုးမႈ (PET Bottling) ကိုကိုယ္တိုင္စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

၂ဝ၁ဝ

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ေရေႏြးေငြ႔နည္းပညာသုံုး ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုႏွင့္ Gas Chromatography (GS) အားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာဓာတ္ခြဲခန္းကိုတည္ေဆာက္ျခင္း။

၂ဝဝ၅

 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Fertiva ရွိကမာၻေက်ာ္ ကြန္ပလပ္စ္ဓါတ္ေျမၾသဇာ (Complex Fertilizers) အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Nitrophoska ကိုစတင္မိတ္ဆက္ျခင္း။
 • ေခတ္မီေရသြင္းနည္းစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုးေသာစီးပြားျဖစ္ ေျမျပန္႔လိေမၼာ္စိုက္ခင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

၂ဝဝ၃

 • အရည္အေသြးျပည့္္ စပ္မ်ိဳးမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိႏို္င္ရန္ ဧရာဝတီမ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ထူေထာင္ျခင္း။

၂ဝဝဝ

 • ထုတ္ပိုးမႈအသစ္အတြက္ ရန္ကုန္စက္မႈဇံု၌ ထုတ္ပိုးမႈစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း။
 • သုေတသနအဖြဲ႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေပါင္းအေယာက္ ၅ဝ အထိတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။
 • ႏိုင္ငံအဝန္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြန္ယက္တိုးပြားလာျခင္း။

၁၉၉၈

 • ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာစတင္ထုတ္လုပ္ျခင္း။
 • သီးႏွံကာကြယ္ေရးထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေရာင္းအားမွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းရရွိျခင္း။
 • သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ၅ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆