ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုကို ဖြင့္လွစ္

28 ဩဂုတ် 2018

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။ ၁၉ ရက္ ၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၈။   ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စုိက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစု လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ ျမန္မာ့ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုျဖစ္သည့္ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု” (Hmawbi Agricultural Input Complex _ HAIC) အား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါၿပီ။ စက္ရံုႀကီးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး အက်ယ္အဝန္း ၂၁၆ ဧက ( ၅၁ ဟက္တာ ခန္႔) တြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု” သည္ ကမာၻ႕ အဆင့္မီသုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေရေျမေဒသ၊ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သီးနွံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမႈရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္သြားပါမည္။ စက္ရံုႀကီးသည္ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ နိုင္ငံတကာဘ႑ေရးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္ထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး စံမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ျပည္တြင္းဖူလုံမႈအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအထဲမွာ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု  ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု” က ဦးေဆာင္သူ နမူနာေကာင္း ျဖစ္လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ရဲ႕ အေရးပါမႈကို နားလည္သိျမင္မယ္ဆုိရင္ ယခုအခ်ိန္ဟာ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု မ်ား ေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီလိုမွသာ စုိ္က္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိမိတု႔ိ ျမန္မာျပည္အတြက္ မိမိတု႔ိ ကိုယ္တိုင္စီမံတဲ့ သုေတသနေတြ၊ ဆန္းသစ္မႈေတြ၊ တုိးတက္မႈေတြ ေပၚေပါက္ျဖစ္ထြန္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အတြက္ အလုပ္အကုိင္သစ္ေတြလည္း ဖန္တီးေပးလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္နွင့္ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးသတုိးဟိန္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ GDP ရဲ႕ ၂၉% ေက်ာ္ကုိ ရွာေဖြေပးၿပီး တုိင္းျပည္လုပ္သားအင္အားစုရဲ႕ ၇၀% ေက်ာ္ အလုပ္ လုပ္ေနၾကတဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဟာ တုိင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါလွပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံထုတ္လုပ္မည့္ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု” မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားနဲ႔ ေျမရဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ သီးနွံ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာပါမယ္။ ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါမယ္။

ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းတဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုေတြထက္ ကုန္က်စရိတ္ ၂၀% ခန္႔ သက္သာပါတယ္။ စက္ရံုအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္လုိအပ္တဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား၏ ၅၀% ခန္႔ ျဖည့္ဆည္း ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ပါမယ္။

“ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑မွာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေနတာနဲ႔အမွ် စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑အေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နဲ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္တာကို ဦးေဆာင္ရာမွာ အလြန္အားစုိက္ထုတ္ရပါတယ္။  စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိတာ ကုိယ္ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚ မ်ားစြာမွီတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ႔ မိုးေလဝသက စလို႔ ကပ္အသြင္ ပုိးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္မႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲလာျခင္းန႔ဲ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ အထိအက်ံုဳးဝင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုုမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကုိ  ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းသြားႏုိင္ပါမယ္။” ဟုဦးသတုိးဟိန္းက ဆိုပါတယ္။

လိုအပ္သည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္သြင္းလ်က္ရွိရာ “ေမွာ္ဘီ စုိက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ဓာတုေပါင္းစပ္ေရး စက္ရံု” က ထုတ္လုပ္သည့္ ေပါင္းစပ္ေရးမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ သီးနွံထြက္နႈန္းတိုးေစရန္နွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သီးနွံမ်ားကို ထိေရာက္၍ တြက္ေျခကိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတုိ္င္း စီမံေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေဆးအမ်ိဳးအစား ၂၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား  ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့ ေဆးမ်ားအား မွီခုိရျခင္းမွ  ေလွ်ာ့နည္းေစမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ စက္ရံုရဲ႕တည္ေဆာက္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ အတြင္း အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိေနတဲ့ ေနာက္အဆင့္ ၂ ဆင့္မွာ ေဖ်ာ္စပ္ထုတ္လုပ္မႈစက္ရံုမ်ား၊ ကုန္မ်ားမ်ားထည့္သြင္းသုိေလွာင္ႏုိင္သည့္ စနစ္ျဖင့္သုိေလွာင္ရံုမ်ား ၊ စမ္းသပ္စုိက္ခင္းမ်ား ၊ ေနအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္စက္ရံုစနစ္မ်ား၊ မွန္လံုအိမ္စုိက္ခင္းမ်ား ထည့္သြင္းပါဝင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖင့္ HAIC ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္တိုးတက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

‹ Return to articles page

If you are passionate about agriculture and believe in its significance in changing lives, join us

Explore a career with us