မီဒီယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

LIFT ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာၾသဘာလုပ္ငန္းစု၏ မ်ိဳးေစ့စီမံကိန္းမွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ထပ္ဆင့္တက္လွမ္းေစမည့္ အစီအစဥ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ [...]

မီဒီယာမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္2019-05-16T17:22:58+06:30

လပြတၱာမွ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ေစေရး NGO နွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို ့ပူးေပါင္း

ရန္ကုန္။ ျမန္မာ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉။ ဧရာ၀တီတိုင္း လပြတၱာျမိဳ ့နယ္မွ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ [...]

လပြတၱာမွ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ေစေရး NGO နွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို ့ပူးေပါင္း2019-02-19T12:21:02+06:30

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုကို ဖြင့္လွစ္

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။ ၁၉ ရက္ ၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၈။   ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး [...]

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုကို ဖြင့္လွစ္2018-09-10T11:55:25+06:30