လပြတၱာမွ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ေစေရး NGO နွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို ့ပူးေပါင္း

19 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2019

ရန္ကုန္။ ျမန္မာ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉။ ဧရာ၀တီတိုင္း လပြတၱာျမိဳ ့နယ္မွ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု (ျမန္မာ့ၾသဘာ)၊ Mercy Corps နွင့္ Golden Sunland တို ့ပူးေပါင္းကာ “Link to Labutta Market” အမည္ျဖင့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ပေရာဂ်က္ကို NGO အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Mercy Corps မွ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ လပြတၱာျမိဳ ့ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ပါ၀င္သူအဖြဲ ့အစည္းအားလုံးကို အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာအေနျဖင့္ သြင္းအားစုပစၥည္းမ်ား ျဖန္ ့ျဖဴးေပးနိုင္ျခင္း၊ Golden Sunland မွ အရည္အေသြးျမင့္ စပါးမ်ား ၀ယ္ယူနိုင္ျခင္းအျပင္ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၀င္ေငြပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ပေရာဂ်က္မွာ လက္ရွိတြင္ လပြတၱာျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ေတာင္သူဦးေရ ၄၀ နွင့္ ၄င္းတို ့၏မိသားစုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။ NGO အဖြဲ ့အစည္းနွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဆိုပါပေရာဂ်က္မွာ ေတာင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွု နွင့္ ဘ၀ရပ္တည္မွုအား ၃၀% ထိ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ခန္ ့မွန္းထားျပီး တိုးတက္မွုရလဒ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့လူဦးေရအမ်ားစုက စိုက္ပ်ိုဳးေရးက႑မွာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကျပီး စပါးစိုက္ေတာင္သူေတြက ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးရဲ ့အေျခခံအက်ဆုံး ေနရာကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ စပါးစိုက္ေတာင္သူေတြက အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုရင္ဆိုင္ေနရျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမွု အက်ပ္အတည္းေတြၾကားမွာ ပိတ္မိေနပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ဒီလို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ေဒသေတြမွာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မွုနဲ ့အရင္းအနွီးေထာက္ပ့ံမွုေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးျပီး ဒီေထာက္ပ့ံမွုေတြရဲ ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေတြကို အစဥ္မျပတ္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေနျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။” လို ့Mercy Corps မွ ဦးသက္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ဤပေရာဂ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ မ်ိဳးေစ့မွ ရိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္ထိ တာ၀န္ခံမွုရွိသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စကၤာပူအေျခစိုက္ Golden Sunland Company က လပြတၱာစပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားဆီမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ား (GAP)ကို အေျခခံ၍စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စပါးမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ ပိုျမင့္ေသာေစ်းနွုန္းနွင့္ ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူညီမွုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ Golden Sunland အေနျဖင္ ့ထို၀ယ္ယူျပီးတဲ့ စပါးမ်ားကို နိုင္ငံတကာသို ့တင္ပို ့ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

“က်ြန္ေတာ္တို ့ကုမၸဏီရဲ ့ခံယူခ်က္အရ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတစ္ခုလုံးကို တန္ဖိုးျမွင့္တင္နိုင္ဖို ့နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို အဆက္မျပတ္ရွာေဖြေလ့လာေနပါတယ္။ ဒီပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ က်ြန္ေတာ္တို ့Golden Sunland အေနနဲ ့ျမန္မာလယ္သမားေတြရဲ ့၀င္ေငြတိုးလာေအာင္ ပူးေပါင္းကူညီလုပ္နိုင္ျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပဲျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြကို နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို ့တင္ပို ့နို္င္ေအာင္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။” လို ့Golden Sunland တည္ေထာင္သူ David Chen ကဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့ၾသဘာရဲ ့Business Development Head ျဖစ္တဲ့ Ms. Jin Young Choi ကလည္း “Link to Labutta Market ပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရတာဟာ လယ္သမားေတြရဲ ့စပါးအထြက္နွုန္းျမင့္မားေစဖို ျမန္မာ့ၾသဘာရဲ ့စိုက္ပ်ိဳးေရး အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မွုေတြနဲ ့ကူညီေပးနိုင္ဖို ့ျမန္မာ့ၾသဘာအတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္မတို ့အေနနဲ ့စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ကူညီေပးနိုင္တဲ့ ျဂိဳလ္တုဆင္ဆာအသုံးျပဳျခင္း၊ စို္က္ပ်ိဳးေရး IoT နွင့္ ပိုးမႊားခြဲျခားေဖာ္ထုတ္တဲ့ AI နည္းပညာစတဲ့ အနုစိတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ (Precision Farming Capabilities) ေတြကို ပိုမိုအသုံးခ်နိုင္ဖို ့အျခား NGO ေတြ၊ သီးနွံကုန္သည္ေတြနဲ ့လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ့ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္” လို ့ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုဟာ ေျမဆီလႊာစစ္ေဆးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအၾကံေပး၀န္ေဆာင္မွုမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ားနွင့္အညီ စိုက္ပ်ိဳးေစျပီး အထြက္နွုန္းေကာင္းေစရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ဒါ့အျပင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ထြက္နွုန္းေကာင္းေစရန္၊ အရည္ေသြးျမင့္သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးနိုင္ေစရန္နွင့္ ရွိျပီးသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ျပီး သီးနွံထြက္နွုန္းျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ “ထြက္တိုး” စိုက္ပ်ိဳးေရး Mobile Application မွတစ္ဆင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ၾသဘာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ၏ အႀကီးဆံုးထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္ၿပီး သီးႏွံကာကြယ္ေရး၊ သီးႏွံအာဟာရ ျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအေပၚတြင္ အထူးအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃.၅သန္းအတြက္ ျမန္မာ့ၾသဘာမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေပါင္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးတိုးတက္ေအာင္ ဘက္စံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း အေျဖရွာပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ေဒသတြင္းအၾကီးစားပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္း၊ နည္းပညာလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးနွင့္ ပို ့ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ ဘက္စုံ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုသည္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး တာ၀န္ယူမွုရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အစရွိသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ိဳးစုံတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရွိေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရသန္ ့နွင့္ လွ်က္စစ္ဓာတ္အားရရွိနိုင္ေရး ပမာဏပေရာဂ်က္မ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက

ဦးေအာင္ထက္

Group Communication Manager

Tel: (+95) 94500 58931

Email: aunghtet@awba-group.com

‹ Return to articles page

If you are passionate about agriculture and believe in its significance in changing lives, join us

Explore a career with us