ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု

အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာ့ဩဘာကို ထိ‌ရောက်စွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ ကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်သည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 • လုပ်ငန်းစုအဆင့်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် ဒါရိုက်တာ ၃ ဦး ပါဝင်သည်။  ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းစုအတွက် ၎င်း၏တာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ်မှု သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိသည်။ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး ပါဝင်သည်။ 
 • လုပ်ငန်းစုဘုတ်အဖွဲ့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက ပံ့ပိုးပေးပြီး ၎င်းတွင် မြန်မာ့ဩဘာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများမှ ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။
Governance Structure

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုသည် ၎င်း၏တန်ဖိုးစံများ ယုံကြည်ချက်များကိုအစဉ်လက်စွဲပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်သူဦးကြီးများအား ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်မြန်မာ့သြဘာ၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတို့မှ လမ်းညွှန်ပြသပေးသည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ

Thadoe Hein

ဦးသတိုးဟိန်း

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လုပ်ငန်းစုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Soe Mar Lar

ဒေါ်စိုးမာလာ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်

Soe Min Thant

ဦးစိုးမင်းသန့်

လုပ်ငန်းစုဘဏ္ဍာရေးမှူး

Raymond Leung

Raymond Leung

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်

Rajesh Malhotra

Rajesh Malhotra

လုပ်ငန်းစုဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် နှင့် မဟာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ဧရိယာ
တာဝန်ဝတ္တရားများ
ဘုတ်အဖွဲ့
 • မြန်မာ့ဩဘာ၏ တန်ဖိုးစံများနှင့် ခံယူချက်သဘောထားတို့ကို ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဘုတ်အဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားသော မူဝါဒများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း
 • ဘုတ်အဖွဲ့၏ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အစုရှယ်ယာရှင်များမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို ရှာဖွေ၍ အကြံပြုခြင်း
 • အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်အတွက် ဘုတ်အဖွဲ့၏ လစာပေးချေမှုမူဝါဒကို အကြံပြုခြင်း
 • လုပ်ငန်းစု၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ မျှော်တွေးစဉ်းစားချက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြင်း
မဟာဗျူဟာ
 • လုပ်ငန်းစု၏ မဟာဗျူဟာကို သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
 • မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ငန်းစု၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
 • အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု
 • ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်နှင့် ဆက်စပ်သော မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း
 • ကောင်းမွန်သော စီမံထိန်းချုပ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ထောင်ဖော်ဆောင်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းစု၏ စွန့်စားဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်း
 • ပြင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်တို့ကို ခန့်အပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်းတို့ အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များကို အကြံပေးခြင်း
 • ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်မှုများ၏ ခိုင်မာမှုကို သေချာစေခြင်း
အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ
 • မြန်မာ့ဩဘာ၏ လုပ်ငန်းများကို လူမှု‌ရေးအရ တာဝန်ယူမှုရှိစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းစုအတွက် အရေးအပါဆုံးသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း
ဝန်ထမ်းများ
 • လုပ်ငန်းစုအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မူဝါဒများနှင့် မူဘောင်များကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း
 • ရာထူးတိုးဆက်ခံရေးဆိုင်ရာ အစီအစဥ်များရေးဆွဲခြင်း
 • စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အတွက် လစာနှင့် အကျိုးအမြတ်အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ခြင်း

ဘုတ်အဖွဲ့

 • မြန်မာ့ဩဘာ၏ တန်ဖိုးစံများနှင့် ခံယူချက်သဘောထားတို့ကို ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဘုတ်အဖွဲ့မှ အတည်ပြုထားသော မူဝါဒများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း
 • ဘုတ်အဖွဲ့၏ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း
 • အစုရှယ်ယာရှင်များမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို ရှာဖွေ၍ အကြံပြုခြင်း
 • အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်အတွက် ဘုတ်အဖွဲ့၏ လစာပေးချေမှုမူဝါဒကို အကြံပြုခြင်း
 • လုပ်ငန်းစု၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ မျှော်တွေးစဉ်းစားချက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြင်း

မဟာဗျူဟာ

 • လုပ်ငန်းစု၏ မဟာဗျူဟာကို သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
 • မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ငန်းစု၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
 • အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနှင့် စီမံထိန်းချုပ်မှု

 • ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်နှင့် ဆက်စပ်သော မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း
 • ကောင်းမွန်သော စီမံထိန်းချုပ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ထောင်ဖော်ဆောင်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းစု၏ စွန့်စားဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်း
 • ပြင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် ရုံးတွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်တို့ကို ခန့်အပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ပယ်ခြင်းတို့ အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များများကို အကြံပေးခြင်း
 • ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်မှုများ၏ ခိုင်မာမှုကို သေချာစေခြင်း

အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ

 • မြန်မာ့ဩဘာ၏ လုပ်ငန်းများကို လူမှု‌ရေးအရ တာဝန်ယူမှုရှိစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းစုအတွက် အရေးအပါဆုံးသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း

ဝန်ထမ်းများ

 • လုပ်ငန်းစုအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မူဝါဒများနှင့် မူဘောင်များကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း
 • ရာထူးတိုးဆက်ခံရေးဆိုင်ရာ အစီအစဥ်များရေးဆွဲခြင်း
 • စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အတွက် လစာနှင့် အကျိုးအမြတ်အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ခြင်း

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိသည်။

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ (၂၀၂၂ မတ်လ ၃၁ရက်)

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ကျား၊မ ပါဝင်မှု အချိုး

ဒါရိုက်တာအမျိုးအစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘုတ်အဖွဲ့သည် ၂၅ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ များပြားသော အစည်းအဝေး အရေအတွက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ပိုင်းမှစ၍ ဘုတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းစုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းစု၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ လုံခြုံမှုနှင့် ခိုင်မာမှု၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေး နှင့် လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ရေးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့သြဘာ၏ ခံယူချက်သဘောထား ကို ဆီလျော်မှုရှိနေစေရန်လည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘုတ်အဖွဲ့သည် ၆ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု

အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးစီ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်

အမည်
ဒါရိုက်တာအမျိုးအစား
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
ဦးသတိုးဟိန်း
အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ (ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့)
၆/၆
၂၅/၂၅
ဒေါ်စိုးမာလာ
အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ (ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့)
၆/၆
၂၅/၂၅
ဦးစိုးမင်းသန့်
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ (ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့)
၆/၆
၂၅/၂၅
Raymond Leung
လွတ်လပ်သော အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ (အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့)
၆/၆
၂၅/၂၅
Rajesh Malhotra
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ (အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့)
၆/၆
၂၅/၂၅

အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ

Martin Weiss

Martin Weiss

လုပ်ငန်းစု စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ချုပ် နှင့် ဧရာဝတီမျိုးစေ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးရေသွင်းစနစ်ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Rajesh Malhotra

Rajesh Malhotra

လုပ်ငန်းစုဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် နှင့် မဟာ၏
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Yeo Joohua

Yeo Joohua

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Thaung Htike

ဦးသောင်းထိုက်

Maha Agriculture Private Co. Ltd.
၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Pyae Zone

ဦးပြည့်စုံ

Zega Finance Co. Ltd.
၏ တည်ထောင်သူ နှင့် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်

Cho Win Hlaing

ဦးချိုဝင်းလှိုင်

မြန်မာ့စံပြ မြေသြဇာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊
EvoGro ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Soe Than

ဦးစိုးသန်း

ဧရာဝတီမျိုးစေ့လုပ်ငန်း၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Than Tint

ဦးသန်းတင့်

Myanma Awba Industries ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Ya Min Thandar

ဒေါ်ယမင်းသန္တာ

ပီတိပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Nyan Lin

ဦးဉာဏ်လင်း

ဝိစာရအင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏
တွဲဖက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Tin Aung Moe

ဦးတင်အောင်မိုး

ဝိစာရအင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏
တွဲဖက်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Maung Maung Khaing

ဦးမောင်မောင်ခိုင်

မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏
အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

ဦးညီညီကျော်လွင်ဦး

လုပ်ငန်းစု ‌ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အရာရှိချုပ်

Nandar Myat Oo

ဒေါ်နန္ဒာမြတ်ဦး

လုပ်ငန်းစုစာရင်းကိုင်ချုပ်

Clive Murray

Clive Murray

ပထမမျိုးစေ့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Rupesh Kumar

Rupesh Kumar Sinha

Maha Agriculture Private Co. Ltd.
၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်

Soe Thiha Zaw

ဦးစိုးသီဟဇော်

Village Link Co. Ltd. ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်

မှတ်တိုင်များ

၂၀၁၄
နာမည်ကြီးလယ်ထွန်စက် ထုတ်လုပ်သူ TAFE နှင့်ပူးပေါင်း၍ လယ်ထွန်စက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများကိုရေရှည်ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် တောင်သူဦးကြီးများထံသို့ ဖြန့်ချိခြင်း။
၂၀၁၄
၂၀၁၂
တောင်သူဦးကြီးများမှ လိုအပ်သည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများပေးနိုင်ရန် မဟာသြဘာအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း။
၂၀၁၂
၂၀၁၀
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသောရေနွေးငွေ့နည်းပညာသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ နှင့် Gas Chromatography (GS) အားဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတ်မြေသြဇာဓာတ်ခွဲခန်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း။
၂၀၁၀
၂၀၀၈
ကိုယ်ပိုင် Granulation စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Granulated Insecticide ထုတ်လုပ်သည့် ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခြင်း။
၂၀၀၈
၂၀၀၇
ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသောပုဂ္ဂလိကပိုင် ပိုးသတ်ဆေးဖော်ထုတ်သည့်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခြင်း။

ပိုးသတ်ဆေးထုတ်ပိုးမှုအတွက် ဗူးပုံစံထုတ်ပိုးမှု (PET Bottling) ကိုကိုယ်တိုင်စတင်ပြုလုပ်ခြင်း။
၂၀၀၇
၂၀၀၅
ဂျာမနီနိုင်ငံFertivaရှိကမ္ဘာကျော် ကွန်ပလပ်စ်ဓါတ်မြေသြဇာ (Complex Fertilizers) အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Nitrophoskaကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။

ခေတ်မီရေသွင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဦးဆုံးသောစီးပွားဖြစ် မြေပြန့်လိမ္မော်စိုက်ခင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
၂၀၀၅
၂၀၀၃
အရည်အသွေးပြည့် စပ်မျိုးမျိုးစေ့များကိုတင်သွင်းဖြန့်ချိနိုင်ရန် ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ထူထောင်ခြင်း။
၂၀၀၃
၂၀၀၀
ထုတ်ပိုးမှုအသစ်အတွက် ရန်ကုန်စက်မှုဇုံ၌ ထုတ်ပိုးမှုစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း။

သုတေသနအဖွဲ့ကိုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ပေါင်းအယောက် ၅၀ အထိတိုးချဲ့ခြင်း။

နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ဖြင့် ဖြန့်ချိရေးကွန်ယက် တိုးပွားလာခြင်း။
၂၀၀၀
၁၉၉၈
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစတင်ထုတ်လုပ်ခြင်း။

သီးနှံကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏ ရောင်းအားမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းရရှိခြင်း။

သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ၅ ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
၁၉၉၈
စိုက်ပျိုးရေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုကို ယုံကြည်သူများကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။