မြန်မာ့သြဘာ၏ နှုန်းစံတန်ဖိုး

၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်လျှောက်ထားရန် စိတ်ဝင်စားသူများ

မြန်မာ့သြဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းကိုအောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

HR အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုပါက kyawlinhtet@awba-group.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ +၉၅ (၁)
၆၆၃၃၉၉ သို့ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။


    မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

    အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
    ၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
    +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆