မူဝါဒများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ငန်းစုအတွင်းရှိ အောက်ပါမူဝါဒများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

စာရွက်စာတမ်းများ
ပါဝင်သော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့မူဝါဒ
 • တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
 • ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 • စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း
 • စဥ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့ကျင့်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်
လုပ်ငန်းစုကျင့်ဝတ်မူဘောင်တွင် အဓိက မူဝါဒနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းနှင့် အသိပေးတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ.

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ထိပ်ပိုင်း မန်နေဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် မြန်မာ့သြဘာ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ယုံကြည်စွာဖြင့် တင်ပြသူများအား အကာအကွယ် ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်း တွင် အောက်ပါတို့ အဓိက ပါဝင်သည်။
 • မတူကွဲပြားခြင်း
 • မျှတသောယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
 • အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆန့်ကျင်ခြင်း
 • လက်ဆောင်များ လက်ခံခြင်း
 • အစိုးရအရာရှိများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း
 • နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပါဝင်ခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး

အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့မူဝါဒ

 • တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
 • ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
 • စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း
 • စဥ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့ကျင့်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်

လုပ်ငန်းစုကျင့်ဝတ်မူဘောင်တွင် အဓိက မူဝါဒနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းနှင့် အသိပေးတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ.

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ထိပ်ပိုင်း မန်နေဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် မြန်မာ့သြဘာ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ယုံကြည်စွာဖြင့် တင်ပြသူများအား အကာအကွယ် ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်း တွင် အောက်ပါတို့ အဓိက ပါဝင်သည်။

 • မတူကွဲပြားခြင်း
 • မျှတသောယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
 • အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဆန့်ကျင်ခြင်း
 • လက်ဆောင်များ လက်ခံခြင်း
 • အစိုးရအရာရှိများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း
 • နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပါဝင်ခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး