ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္သာကြာေဝးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ၈ မိုင္လမ္းဆံုတြင္တည္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊

၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉

+၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆  စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

  အလုပ္ရွာရန္

  ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

  အမွတ္ ၉၅ (ေအ)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
  ၈မုိင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
  +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆